Logo HG 2

Lencionis fem felfunktioner

Patrick Lencioni beskriver fem s.k. felfunktioner som gör det svårt att skapa en fungerande arbetsgemenskap. Listan kan självklart också användas som tips för den som vill skapa en välfungerande arbetsgemenskap.

Förtroendeklyftor

I en bra arbetsgemenskap är medlemmarna övertygade om att kollegerna har goda avsikter och att det inte finns någon anledning att vara defensiv och försiktig i gruppen. Är det inte så finns det förtroendeklyftor som försvårar för gruppen att lyckas med uppgiften.

Konflikträdsla

Produktiva konflikter (intressemotsättningar) gör att gruppen finner nya vägar och utvecklar sin förmåga att lösa problem. Motsatsen är destruktiva konflikter i form gräl eller maktkamp. En grupp som är rädd för att hamna i destruktiva konflikter riskerar att gå miste om de livgivande och kreativa diskussioner som kommer ur de produktiva konflikterna.

Reservationer

En bra grupp vågar fatta beslut och driver inte kravet på konsensus alltför hårt. Det är helt o.k. att alla inte gillar alla beslut, men det är viktigt att alla känner att de kan leva med dem. Det är inte bra om medlemmar reserverar sig mot beslut och vägrar vara lojala mot det gruppen gemensamt beslutat.

Ansvarsflykt

Ansvar är gruppmedlemmarnas vilja att ställa sina kolleger till svars för presta-tioner eller beteenden som kan vara till skada för teamet. I en bra grupp uppmunt-rar man varandra till prestation. I den dåligt fungerande gruppen struntar med-lemmarna i om kollegerna gör sitt jobb eller inte.

Resultatblindhet

Resultatblindhet innebär i detta fall att gruppens medlemmar bryr sig mer om nå-got annat än om gruppens resultat. Den dåligt fungerande gruppen har medlemmar som sätter sina personliga mål före gruppens mål.

 

 
Tags:
© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates