Logo HG

Inre motivation: myt eller mental morot?

Jag är en varm anhängare av att ledare bör försöka hitta medarbetarnas inre motivation och använda den i sitt ledarskap. Det leder mig bland annat till slutsatsen att den yttre motivation i form av målstyrning som tillämpas i många företag är tämligen verkningslös och borde ersättas av något annat. Jag får både medhåll och mothåll i detta resonemang, vilket inte är så konstigt. Vad som däremot förvånar mig är att jag får mothugg även när det gäller inre motivation. Hur kommer det sig att begreppet inre motivation ibland förkastas och betraktas som en myt? Detta måste jag borra djupare i. 

Inre motivation kan beskrivas som en motor som driver beteenden hos en individ utan påverkan utifrån. Jag gör något för att jag själv vill det och ingen behöver säga till mig att göra det eller visa någon form av uppskattning. Yttre motivation är den motor som påverkar en individs beteende utifrån. Det kan handla om hot, beröm, uppskattning, pengar och annat som individen uppfattar som belöning eller bestraffning. Jag reserverar mig för att dessa definitioner kanske inte delas av alla, men de ligger till grund för det följande resonemanget.

Beteende och konsekvens

Vissa beteendeforskare menar att anledningen till att ett visst beteende upprepas eller upphör är konsekvensen av beteendet. Enkelt beskrivet kan vi säga att:

  • Om konsekvensen av beteendet är att jag får något jag vill ha eller slipper något jag vill bli av med, så upprepas beteendet
  • Om konsekvensen av beteendet är att jag får något jag inte vill ha eller blir av med något jag vill ha kvar, så upphör beteendet

Läs gärna mer om detta i boken OBM - Ledarskapets psykologi av Leif E. Andersson och Mira Klintrot.

Frågan jag måste ställa är om konsekvensen alltid kommer utifrån eller om den även kan komma inifrån. Antag att jag gör något förbjudet och får dåligt samvete efteråt. Jag mår så dåligt av det jag gjort att jag aldrig gör det igen. Min första tanke är att detta handlar om en inre process eftersom ingen annan människa är inblandad i mitt samvete. Min andra tanke är att det är en yttre process, eftersom min känsla för vad som är rätt eller fel har inympats i mig av mina föräldrar och andra närstående människor.

Låt mig ta ett annat exempel. Jag gillar att utforska idéer och sammanhang genom att skriva. När jag skriver befinner jag mig ofta i flow där ord och tankar bara rinner ut genom fingrarna ner i tangentbordet. Det är en introvert process som pumpar upp både energi och eufori. Jag inbillar mig att det bara handlar om inre motivation, men en tanke gnager i mig. Skulle jag fortsätta skriva om ingen läste? Om jag inte fick ett enda gilla, inte en kommentar, inte en delning? Jag vet inte.

Med mig själv som studieobjekt

Utanför jobbet hämtar jag energi framför pianot. Det är en hobby som har hängt med i nästan 50 år och den kräver ingen yttre press. Jag får varken förstärkning eller försvagning från omvärlden när jag spelar. Det är bara jag och mitt piano. För mig är det ett starkt bevis på att den inre motivationen är en kraft att räkna med. Möjligen behövdes en viss form av påtryckning från mina föräldrar när jag var liten, men nu är behovet att spela bara mitt.

När jag använder mig själv och min omedelbara omgivning som studieobjekt, så ser jag exempel på både inre och yttre motivation. Jag måste dock ge skeptikerna delvis rätt. Det är svårt att hitta beteenden som inte är påverkade utifrån. Är det över huvud taget meningsfullt att arbeta med den inre motivationen när vi utövar ledarskap? Jag vill tro det, men jag är långt ifrån säker.

När Abraham Maslow formulerade sin behovsteori på 1940-talet, såg han de fysiologiska behoven som de mest grundläggande. Dessa behov handlar om individens överlevnad och de kan nog utan risk kategoriseras som inre motivation. Överordnade behov, som t.ex. sociala behov och behov av uppskattning, kräver samverkan med omgivningen för att tillfredsställas. Översta nivån i Maslows behovshierarki är självförverkligande och den innehåller säkerligen ett ganska stort mått av yttre motivation. När jag använder Maslows teori i ledarstilsutveckling så handlar det om att använda yttre motivation. Jag spelar på de sociala behoven.

Inre motivation kan punkteras av yttre styrning

Motivationsforskaren Edward L. Deci skriver i sin bok Why We Do What We Do (s. 9) följande: "...själv-motivation, snarare än yttre motivation, är kärnan i kreativitet, ansvar, hälsosamt beteende, och varaktig förändring." (min översättning). I samma bok (s. 31) refererar han till forskaren Mark Lepper som menar att deadlines, påtvingade mål, övervakning och utvärdering alla underminerar inre motivation. Min tolkning blir att inre motivation är en högst verklig kraft och den fungerar om vi inte sänker den genom hård styrning.

McGregor menade att ledare inte kan motivera medarbetare, men de kan skapa förutsättningar för medarbetarnas motivation.Jag tycker att Deci är mycket övertygande när han beskriver individens behov av autonomi, d.v.s. behovet av att få bestämma själv. Den inre motivationen kommer när uppgiften är kul, intressant, utvecklande och autonom. Upphovsmannen bakom Teori X & Teori Y, Douglas McGregor, menade att ledare inte kan motivera medarbetare, men de kan skapa förutsättningar för medarbetarnas motivation. Hans huvudverk har den talande titeln The Human Side of Enterprise (1960). 

När jag studerar Deci och McGregor så tycker jag att jag får massor med belägg för min tes att den inre motivationen är nyckeln till ett gott ledarskap. Samtidigt skriver McGregor att det är ledarens beteende som skapar medarbetarnas beteende. Behandla medarbetarna som om de hade en egen drivkraft och eget ansvar, så kommer du att få sådana medarbetare. Det omvända gäller också. Ja, jag vet vad slutsatsen blir av det: jobba med yttre motivation. 

Clayton P. Alderfer skiljer mellan tre behov: existensbehov, relationsbehov och utvecklingsbehov. Spontant skulle jag säga att utvecklingsbehov kan inordnas under begreppet inre motivation, men Alderfer menar att utvecklingsbehovet bottnar i en önskan att agera på ett framgångsrikt sätt med omgivningen. Återigen dyker yttre påverkan upp när jag letar efter belägg för den inre motivationens användbarhet.

Om du vill ha en sammanfattning av McGregors tankar och Aldefers teori, så rekommenderar jag boken Motivation - motivationsteorier och tillämpningar av Helle Hedegaard Hein.

Motivationsforskningen nestor Frederick Herzberg menar att det som stimulerar till prestation i första hand har att göra med själva arbetet och dess innehåll, alltså inre motivationsfaktorer. Men en ledare kan ju påverka arbetets innehåll för att i sin tur påverka medarbetarens beteende. Då har vi plötsligt en yttre påverkan och ingen isolerad inre motivation.

En svår fråga att besvara

Frågan om huruvida den inre motivationen är en kraft att räkna med när vi utövar ledarskap, är alltså inte så lätt att besvara. Om jag skulle rekommendera något till en nybliven ledare, så är det att i första hand arbeta med positiv förstärkning. I praktiken handlar det om att först vara tydlig med vilka beteenden jag förväntar mig av min medarbetare. Sedan ger jag någon form av positiv respons, t.ex. beröm, när jag ser dessa beteenden.

I andra hand skulle jag rekommendera att försöka ge så stor frihet som möjligt i utförandet av arbetet. Alltså det som Deci kallar autonomi. Först i tredje hand skulle jag försöka utröna vad mina medarbetare går igång på, d.v.s. det jag definierar som inre motivation. Om det stod i min makt att organisera arbetet så att det blev kul, intressant, utvecklande och autonomt skulle jag göra det. Då hade jag använt kraften i den inre motivationen.

Så just nu får jag erkänna att jag inte hittar tillräckligt mycket belägg för den inre motivationens kraft i arbetet för att gå den vägen fullt ut. Det blir istället ett större fokus på att tydligt kommunicera önskade beteenden och sedan ge positiv förstärkning. Först när man lärt känna medarbetarna ordentligt kan man börja vrida ledarskapet mot att arbeta med inre motivation.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates