Logo HG

En ofta använd modell för ledarskap utvecklades av Blake & Mouton i början på 1960-talet. Modellen kallas i sin ursprungliga form för the Managerial Grid ®. Ledarstilen beskrivs som en kombination av uppgiftsorientering och relationsorientering. Genom att hitta rätt mix av dessa båda orienteringar, kan ledaren motivera och driva verksamheten framåt.

En ledare som är ensidigt uppgiftsorienterad fokuserar på arbetets krav och tar ingen hänsyn till medarbetarnas behov. Kommunikationen med underlydande är begränsad till ordergivning och instruktioner. Ledarens drivs av att producera resultat och upplevs ofta som kontrollerande, krävande och dominant.

Det har gjorts oräkneliga försök att utröna vad som är den effektivaste ledarstilen. Begreppen som snurrar är t.ex:

  • Auktoritär och demokratisk.
  • Relations- och uppgiftsorientering.
  • Styrande och stödjande beteende.
  • Detaljkontroll kontra målstyrning.
  • Statiskt rigid kontra kreativt flexibel.
  • Människa som maskin kontra människa som tänkande, ansvarstagande och kännande.
  • Kontroll av människor kontra kontroll av processer.

MBTI ® (Myers-Briggs type Indicator ®) påstås vara den mest använda analysmodellen i världen för att beskriva och konkretisera människotyper och karaktärer. Utifrån MBTI-analys kan vi upptäcka tänkbara konfliktorsaker i hur vi ser på t.ex. ordning och reda, information, beslut, informationsinhämtning och hur många ord man behöver använda för att förklara något.

Det karismatiska ledarskapet är en form av ledarskap där påverkan bygger på att medarbetarna uppfattar att ledaren är begåvad med exceptionella egenskaper. Den karismatiske ledarens egenskaper kan beskrivas som en kombination av beteende, specialkunskaper och situationsberoende faktorer.

Begreppen karismatiskt ledarskap och transformativt ledarskap används omväxlande av många författare. Det transformativa ledarskapet talar till medarbetarnas moraliska värderingar för att mobilisera deras energi till förändring. Mot detta kan ställas det transaktionella ledarskapet som talar till medarbetarnas egenintresse och som förutsätter att det sker ett utbyte av fördelar, d.v.s. arbete byts mot en yttre belöning.

Jag har just tillbringat två dagar med att fördjupa mig i personlighetsprofilering med MBTI steg II (Myers-Briggs Type Indicator) tillsammans med 5 riktiga nördar och en kursledare. Förvånande nog lärde jag mig något nytt om mig själv: jag har börjat få tillgång till dolda delar av min personlighet efter 55 år. Det är på tiden.

Låt mig först nyansera begreppet "nörd" innan övriga kursdeltagare sätter kaffet i halsen. Vi var de facto 7 nördar i rummet, d.v.s. jag och 6 mycket trevliga och intressanta personer som var djupt intresserade av ett smalt område, nämligen Myers-Briggs Type Indicator. För den oinvigde är MBTI ett sätt att beskriva personlighetstyper och ett begrepp som man kanske stöter på ett par tre gånger under sin yrkeskarriär. För oss inbitna nördar är MBTI en förklaringsmodell som gör både oss själva och andra begripliga.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates