Logo HG

Det händer något spännande när man sätter samman ett antal individer i en grupp. Ibland blir det ett bra resultat och ibland blir det kalabalik. För den som ska leda gruppen kan det vara bra att känna till något om hur grupper utvecklas och hur olika grupproller kan hjälpa eller stjälpa gruppen.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation presenterades av psykologen Will Schutz 1958. Teorin togs fram när Schutz under Koreakriget studerade varför grupper med lika utbildad personal med samma uppgifter fungerade olika.

Tags:

En ofta använd modell för ledarskap utvecklades av Blake & Mouton i början på 1960-talet. Modellen kallas i sin ursprungliga form för the Managerial Grid ®. Ledarstilen beskrivs som en kombination av uppgiftsorientering och relationsorientering. Genom att hitta rätt mix av dessa båda orienteringar, kan ledaren motivera och driva verksamheten framåt.

En ledare som är ensidigt uppgiftsorienterad fokuserar på arbetets krav och tar ingen hänsyn till medarbetarnas behov. Kommunikationen med underlydande är begränsad till ordergivning och instruktioner. Ledarens drivs av att producera resultat och upplevs ofta som kontrollerande, krävande och dominant.

Det har gjorts oräkneliga försök att utröna vad som är den effektivaste ledarstilen. Begreppen som snurrar är t.ex:

  • Auktoritär och demokratisk.
  • Relations- och uppgiftsorientering.
  • Styrande och stödjande beteende.
  • Detaljkontroll kontra målstyrning.
  • Statiskt rigid kontra kreativt flexibel.
  • Människa som maskin kontra människa som tänkande, ansvarstagande och kännande.
  • Kontroll av människor kontra kontroll av processer.

Det karismatiska ledarskapet är en form av ledarskap där påverkan bygger på att medarbetarna uppfattar att ledaren är begåvad med exceptionella egenskaper. Den karismatiske ledarens egenskaper kan beskrivas som en kombination av beteende, specialkunskaper och situationsberoende faktorer.

Begreppen karismatiskt ledarskap och transformativt ledarskap används omväxlande av många författare. Det transformativa ledarskapet talar till medarbetarnas moraliska värderingar för att mobilisera deras energi till förändring. Mot detta kan ställas det transaktionella ledarskapet som talar till medarbetarnas egenintresse och som förutsätter att det sker ett utbyte av fördelar, d.v.s. arbete byts mot en yttre belöning.

MBTI ® (Myers-Briggs type Indicator ®) påstås vara den mest använda analysmodellen i världen för att beskriva och konkretisera människotyper och karaktärer. Utifrån MBTI-analys kan vi upptäcka tänkbara konfliktorsaker i hur vi ser på t.ex. ordning och reda, information, beslut, informationsinhämtning och hur många ord man behöver använda för att förklara något.

© Torbjörn Jonasson / torbjorn@ledarstilsexperten.se / 0703-31 71 17
Free Joomla! templates by Engine Templates