Tuckman har formulerat en modell för att beskriva gruppers utveckling som i stort överensstämmer med både FIRO och Wheelan.

Susan A. Wheelan har ägnat många år åt att forska på gruppers utveckling och hon föreslår en modell som ligger mycket nära FIRO. Enligt Wheelan kan grupper fastna i ett stadium under en längre period och de kan också pendla fram och tillbaka mellan olika stadier. Det kan underlätta för medlemmarna i en grupp att ha kunskap om gruppdynamik och gruppers naturliga utvecklingsstadier. Om gruppen inte fungerar perfekt direkt så är det inget misslyckande. De oundvikliga intressemotsättningar som uppstår under en grupps utveckling är naturliga, så gruppens medlemmar kan med gott samvete luta sig tillbaka och njuta av resan även om det stormar.

Det händer något spännande när man sätter samman ett antal individer i en grupp. Ibland blir det ett bra resultat och ibland blir det kalabalik. För den som ska leda gruppen kan det vara bra att känna till något om hur grupper utvecklas och hur olika grupproller kan hjälpa eller stjälpa gruppen.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation presenterades av psykologen Will Schutz 1958. Teorin togs fram när Schutz under Koreakriget studerade varför grupper med lika utbildad personal med samma uppgifter fungerade olika.

En ofta använd modell för ledarskap utvecklades av Blake & Mouton i början på 1960-talet. Modellen kallas i sin ursprungliga form för the Managerial Grid ®. Ledarstilen beskrivs som en kombination av uppgiftsorientering och relationsorientering. Genom att hitta rätt mix av dessa båda orienteringar, kan ledaren motivera och driva verksamheten framåt.

En ledare som är ensidigt uppgiftsorienterad fokuserar på arbetets krav och tar ingen hänsyn till medarbetarnas behov. Kommunikationen med underlydande är begränsad till ordergivning och instruktioner. Ledarens drivs av att producera resultat och upplevs ofta som kontrollerande, krävande och dominant.

Det har gjorts oräkneliga försök att utröna vad som är den effektivaste ledarstilen. Begreppen som snurrar är t.ex:

  • Auktoritär och demokratisk.
  • Relations- och uppgiftsorientering.
  • Styrande och stödjande beteende.
  • Detaljkontroll kontra målstyrning.
  • Statiskt rigid kontra kreativt flexibel.
  • Människa som maskin kontra människa som tänkande, ansvarstagande och kännande.
  • Kontroll av människor kontra kontroll av processer.

Gagné & Deci hävdar att vi mår bäst och presterar bäst när vi hittar vår inre motivation och får tillfredsställa de tre grundläggande behoven (a) att känna oss kompetenta, (b) att få vara självständiga och (c) att känna samhörighet med andra människor.