Det har gjorts oräkneliga försök att utröna vad som är den effektivaste ledarstilen. Begreppen som snurrar är t.ex:

  • Auktoritär och demokratisk.
  • Relations- och uppgiftsorientering.
  • Styrande och stödjande beteende.
  • Detaljkontroll kontra målstyrning.
  • Statiskt rigid kontra kreativt flexibel.
  • Människa som maskin kontra människa som tänkande, ansvarstagande och kännande.
  • Kontroll av människor kontra kontroll av processer.

Gagné & Deci hävdar att vi mår bäst och presterar bäst när vi hittar vår inre motivation och får tillfredsställa de tre grundläggande behoven (a) att känna oss kompetenta, (b) att få vara självständiga och (c) att känna samhörighet med andra människor.

 

Det karismatiska ledarskapet är en form av ledarskap där påverkan bygger på att medarbetarna uppfattar att ledaren är begåvad med exceptionella egenskaper. Den karismatiske ledarens egenskaper kan beskrivas som en kombination av beteende, specialkunskaper och situationsberoende faktorer.

Begreppen karismatiskt ledarskap och transformativt ledarskap används omväxlande av många författare. Det transformativa ledarskapet talar till medarbetarnas moraliska värderingar för att mobilisera deras energi till förändring. Mot detta kan ställas det transaktionella ledarskapet som talar till medarbetarnas egenintresse och som förutsätter att det sker ett utbyte av fördelar, d.v.s. arbete byts mot en yttre belöning.

MBTI ® (Myers-Briggs type Indicator ®) påstås vara den mest använda analysmodellen i världen för att beskriva och konkretisera människotyper och karaktärer. Utifrån MBTI-analys kan vi upptäcka tänkbara konfliktorsaker i hur vi ser på t.ex. ordning och reda, information, beslut, informationsinhämtning och hur många ord man behöver använda för att förklara något.

Jag har just tillbringat två dagar med att fördjupa mig i personlighetsprofilering med MBTI steg II (Myers-Briggs Type Indicator) tillsammans med 5 riktiga nördar och en kursledare. Förvånande nog lärde jag mig något nytt om mig själv: jag har börjat få tillgång till dolda delar av min personlighet efter 55 år. Det är på tiden.

Låt mig först nyansera begreppet "nörd" innan övriga kursdeltagare sätter kaffet i halsen. Vi var de facto 7 nördar i rummet, d.v.s. jag och 6 mycket trevliga och intressanta personer som var djupt intresserade av ett smalt område, nämligen Myers-Briggs Type Indicator. För den oinvigde är MBTI ett sätt att beskriva personlighetstyper och ett begrepp som man kanske stöter på ett par tre gånger under sin yrkeskarriär. För oss inbitna nördar är MBTI en förklaringsmodell som gör både oss själva och andra begripliga.

Folkhemsgenerationen brukar vi kalla den generation som föddes på 40- och 50-talen. Det är en generation som är präglad av andra världskriget och som har kvar en mental länk till det gamla bondesamhället. För den här generationen blev trygghet ett nyckelord.

Generation X är födda på 60- och 70-talet. Många har föräldrar i folkhemsgenerationen och de flesta har startat på en högre materiell nivå än föregående generation. Den här generationen var den första som fick eget rum som barn, vilket var ovanligare förr. I många fall var mamma hemma och man lekte på gården. För den här generationen blev status ett nyckelord.